Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 31 (Có đáp án)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 31 (Có đáp án)

1. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số:

- Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái.

- Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục vào hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.

Ví dụ:

2. Chia một số có năm chữ số cho số có một chữ số

Cách thực hiện phép chia một số có năm chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy các chữ số của số bị chia, chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.

 

docx 12 trang Đăng Hưng 23/06/2023 1501
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 31 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 31
Kiến thức cần nhớ
 Họ và tên: ..Lớp 
	1. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
Cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số:
- Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái.
- Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục vào hàng kế tiếp, chỉ viết chữ số hàng đơn vị.
Ví dụ:
2. Chia một số có năm chữ số cho số có một chữ số
Cách thực hiện phép chia một số có năm chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy các chữ số của số bị chia, chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải.
BÀI TẬP CƠ BẢN
1. Phần trắc nghiệm
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a) Tìm x biết x : 7 = 1464 (dư 5). Giá trị của x là: 10248 
b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3 .....
c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5 .....
d) Cần phải chở 41450kg hàng lên miền núi. Đã có 7 xe ô tô, mỗi xe chở được 5680kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam hàng chưa chở đi?
Số ki-lô-gam hàng chưa chở đi là: 690kg 1690kg 960kg 
Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
a) Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) × 3 là bao nhiêu?
A. 84573
B. 83573
C. 86573
b) x : 7 = 1485 (dư 6). Giá trị của x là:
A. 10395 B. 10401 C. 10406 
c)Em đi từ nhà lúc 7 giờ kém 15phút, đến trường là 7 giờ 5 phút. Hỏi thời gian đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút? 
A. 15 phút.
B. 20 phút.
C. 25 phút.
d) Một đội công nhân lần thứ nhất chuyển được 18175kg gạo vào kho, lần thứ hai chuyển được gấp 3 lần thứ nhất. Hỏi cả hai lần chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo vào kho?
A. 54525kg B. 72000kg C. 72700kg
e) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác? 
	A. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác 	
 B. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác 
	C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác 	
Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:
Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:	
Thương của số đó với 5 là:	
Nếu ngày 1 tháng 5 là ngày thứ năm thì những ngày chủ nhật trong tháng 5 đó là các ngày: 	
Năm 2010 có 365 ngày. Vậy năm 2010 có tuần lễ và ngày
Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào ô trống
 2. Phần tự luận
Bài 1. Đặt tính rồi tính
34726 2
12107 8
13546 : 4
54756 : 6
35 056 : 6
21 709 × 4
10 918 × 5
62 740 : 4
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:
 24177 4 - 78495
 17164 + 37094 2
 92 578 – 10 312 × 8 = 
 21 658 + 42 539 : 7 = 
 1342 × 4 + 3257 = 
 21 758 + 12 708 : 4 =
Bài 3: Tìm x:
x + 315 = 10 419	x × 9 = 34569
Bài 4. Cho phép chia 75423 : 9
Hãy tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia trên?
Bài 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm
1 km 97 dam
 7923 mm .423 cm 4 mm 
3km 487m.....3657m 
50km964m......65370m 
4 km 5 m ..3 km 5 m
6091 m ..61 hm9 m
3760m × 2.......8494m - 2657m
21378m : 2....... 10689m
Bài 6. Hai đội công nhân sửa đường. Đội thứ nhất phải sửa 18450m đường và chỉ bằng số mét đường của đội thứ hai phải sửa. Hỏi cả hai đội phải sửa bao nhiêu mét đường?
Bài giải
Bài 7: Giải bài toán
Có 8 xe ô tô như nhau chở được 43360kg hàng. Hỏi có 5 xe ô tô như thế thì chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng?
Bài giải
Bài 8. . Một cửa hàng có 457kg đường, người ta đã bán đi 86kg đường. Số đường còn lại đóng vào các gói, mỗi gói 3kg. Hỏi số đường còn lại đóng được nhiều nhất bao nhiêu gói và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam đường?
Bài giải
Bài 9 : Một kho chứa 70 000 tấn thóc, người ta xuất kho 3 lần, mỗi lần 1025 tấn thóc. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn thóc?
Bài giải
Bài 10 : Một viên gạch hình vuông có chu vi 40cm. Tính diện tích hình chữ nhật được ghép lại bởi 8 viên gạch đó.
Bài giải
C. BÀI NÂNG CAO
Bài 1 : Bằng 1 can 5lít và 1 can 3lít, em làm thế nào để đong được 4lít dầu hoả từ một thùng dầu hỏa
Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện
2007 × 16 – 2007 × 14 – 2007 × 2 + 2007
1999 – 2000 + 2999 – 3000 + 3999 – 4000 + 4999 – 5000 + 5999 – 1000
(145 × 99 + 145) – (143 × 101 – 143)
Bài 3 : Không thực hiện phép tính, hãy tìm x:
1. (x + 52400): 5 = (52400 + 340) : 5
2. (x – 5480) × 6 = (6800 – 5480) × 6
Bài 4 : Số nào nhân với 3 thì được số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số?
Bài 5 : Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 2
ĐÁP ÁN
1. Phần trắc nghiệm
Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S
a. Tìm x biết x : 7 = 1464 (dư 5). Giá trị của x là: 10248 S
b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3 S
c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5 Đ
d. Cần phải chở 41450kg hàng lên miền núi. Đã có 7 xe ô tô, mỗi xe chở được 5680kg. Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam hàng chưa chở đi?
Số ki-lô-gam hàng chưa chở đi là: 690kg S 1690kg Đ 960kg S
Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng
a. Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) × 3 là bao nhiêu?
Câu
a
b
c
d
e
Đáp án
A
B
B
C
C
dBài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm:
Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:98765
Thương của số đó với 5 là: 19753
Nếu ngày 1 tháng 5 là ngày thứ năm thì những ngày chủ nhật trong tháng 5 đó là các ngày: 4, 11, 18, 25
Năm 2010 có 365 ngày. Vậy năm 2010 có 52 tuần lễ và 1 ngày
Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào ô trống
0
12
4
2
0
2
5
9
0
9
5
3
3
 2. Phần tự luận
Bài 1. Đặt tính rồi tính theo hàng dọc, kết quả đúng là
34726 2 = 69452
12107 8 = 96856 
35 056 : 6 = 5842 ( dư 4)
21 709 × 4 = 86 836
13546 : 4= 3386 ( dư 2)
54756 : 6 = 9126
10 918 × 5 = 54 590
62 740 : 4= 15685
Bài 2. Tính giá trị của biểu thức:
 24177 4 - 78495
= 96708 – 78495
= 18213
17164 + 37094 2
= 17164 + 74188
= 91 352
 92 578 – 10 312 × 8 
= 92578 – 82496
= 10 082
21 658 + 42 539 : 7 
= 21 658 + 6077
= 27735
1342 × 4 + 3257 
= 5368 + 3257
= 8625
21 758 + 12 708 : 4 
= 21 758 + 3177
= 24935
Bài 3: Tìm x	
x + 315 
x
x
= 10 419
= 10 419 - 315
= 10 104
x × 9 
x
x
= 34569
= 34569: 9
= 3841
Bài 4. Thực hiện phép chia ta có 75423 : 9 = 8380 (dư 3)
Hãy tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia trên là:
75423 + 9 + 8380 + 3 = 83815
Bài 5. Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm
1 km > 97 dam
 7923 mm > 423 cm 4 mm 
3km 487m < 3657m 
50km964m < 65370m 
4 km 5 m > 3 km 5 m
6091 m < 61 hm9 m
3760m × 2 > 8494m - 2657m
21378m : 2 = 10689m
Bài 6. 
Bài giải
Đội thứ hai phải sửa số mét đường là:
18450 × 3 = 55350 (m)
Cả hai đội phải sửa số mét đường là:
18450 + 55350 = 73800 (m)
 Đáp số: 73800 m đường
Bài 7: Giải bài toán
Bài giải
Mỗi xe ô tô như thế chở được số ki-lô-gam hàng là:
43360 : 8 =5420 (kg)
5 xe ô tô như thế thì chở được số ki-lô-gam hàng là:
5420 × 5 = 27100 (kg)
 Đáp số: 27100 kg hàng
Bài 8. 
Bài giải
Số đường còn lại là:
457 – 86 = 371(kg)
Thực hiện phép chia: 371 : 3 = 123( dư 2)
Vậy nếu đóng số đường còn lại vào các gói, mỗi gói 3 kg thì sẽ đóng được nhiều nhất 123 gói và thừa 2kg đường
Đáp số: 123 gói và thừa 2kg
Bài 9 : 
Bài giải
Tổng số thóc xuất kho cả ba lần là:
1025 × 3 = 3075 (tấn)
Số thóc còn lại trong kho là:
70 000 – 3075 = 66 925 (tấn).
 Đáp số: 66 925 tẩn thóc
Bài 10 : 
Bài giải
Độ dài một cạnh của viên gạch hình vuông là : 
40 : 4 = 10 (cm)
Diện tích hình chữ nhật được ghép lại bởi 8 viên gạch hình vuông là :
10 × 10 × 8 = 800 (cm2)
Đáp số : 800cm2
C. BÀI NÂNG CAO
Bài 1 : Bằng 1 can 5lít và 1 can 3lít, em làm thế nào để đong được 4lít dầu hoả từ một thùng dầu hỏa
 Cách 1 :
- Lấy đầy nước bình 5l, đổ vào đầy bình 3l, bình 5l còn lại 2l.
- Đổ bỏ nước ở bình 3l, chuyển 2l nước ở bình 5l sang bình 3l.
- Lấy đầy nước bình 5l, đổ sang bình 3l sao cho đầy bình đó.
Vậy bình 5 lít rót đi 1 lít nên còn lại 4l.
 • Cách 2:
- Lấy đầy nước bình 3l rồi chuyển sang bình 5l.
- Lại lấy đầy nước bình 3l , rót tiếp sang bình 5l sao cho đầy bình đó, bình 3l còn lại 1l.
- Đổ hết nước đang có ở bình 5l, chuyển 1l từ bình 3l sang.
- Lấy đầy nước vào bình 3l, rót vào bình 5l, từ đó ta được 4l nước ở bình đó.
Bài 2 : Tính bằng cách thuận tiện
2007 × 16 – 2007 × 14 – 2007 × 2 + 2007
= 2007 × (16 – 14 – 2 + 1)
= 2007 ×1 = 2007
1999 – 2000 + 2999 – 3000 + 3999 – 4000 + 4999 – 5000 + 5999 – 1000
= (2999 – 2000) + (3999 – 3000) + (4999 – 4000) + (5999 – 5000) + (1999 – 1000)
= 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 9 × 5 = 45
(145 × 99 + 145) – (143 × 101 – 143)
= 145 × ( 99+ 1) – 143 × ( 100 – 1)
= 145 × 100 – 143 × 100 = (145 – 143) × 100 = 2 × 100 = 200
Bài 3 : Không thực hiện phép tính, hãy tìm x:
a) (x + 52400) : 5 = (52400 + 340) : 5
x = 340
b) (x – 5480) × 6 = (6800 – 5480) × 6
x = 6800.
Bài 4 : 
Số tự nhiên lớn nhất có năm chữ số là: 99 999 Số phải tìm là:
99999 : 3 = 33333.
Đáp số: 33 333.
Bài 5 : 
Các số có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 2 là : 20000, 10001, 10010, 10100, 11000. Vậy có 5 số có 5 chữ số mà tổng các chữ số bằng 2

Tài liệu đính kèm:

  • docxphieu_bai_tap_cuoi_tuan_toan_lop_3_tuan_31_co_dap_an.docx