Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 19A (Có đáp án)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 19A (Có đáp án)

Bài 3: Hãy viết và đọc:

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là:

Đọc là: .

b) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: .

Đọc là: .

c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: .

Đọc là: .

d) Số nhỏ nhất có bốn chữ số giống nhau là:

Đọc là: .

Bài 4: Viết số thành tổng (theo mẫu)

Mẫu: 3454 = 3000 + 400 + 50 + 4 4051 = 4000 + 50 + 1

a) 5786 = . b) 6705 =

9659 = . 2010 =

4251 = . 5320 =

3217 . 2008 =

 

docx 5 trang Đăng Hưng 23/06/2023 270
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 19A (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 19
Kiến thức cần nhớ
 Họ và tên: ..Lớp 
1. Các số có 4 chữ số
a. Các số có 4 chữ số gồm các hàng: Nghìn, trăm, chục, đơn vị.
b. Đọc và viết số có bốn chữ số.
Dạng 1: Viết số
+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0
Dạng 2: Đọc số
Đọc theo thứ tự từ trái sang phải lần lượt từ hàng nghìn đến hàng đơn vị.
d. Phân tích số có 4 chữ số thành tổng các số nghìn, trăm, chục và đơn vị.
2. Số 10000
- Số 10000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn.
BÀI TẬP THỰC HÀNH
Phần I. Trắc nghiệm:
STT
Đề bài
Đáp số
1
Số năm nghìn không trăm bảy mươi lăm viết là:
2
Số gồm 7 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị viết là:
3
Số liền sau của 5549 là:
4
Số liền trước của 9930 là:
5
Viết số, biết số đó gồm: một nghìn, tám trăm, hai chục.
6
Tính giá trị của biểu thức: 478 – 196 : 4
7
Điền dấu >, < , = vào ô trống: 
 4302 4000 + 300 + 10 + 2
 ....
 8
 Số?
 7623, 7634, 7645, ..
9
 Tìm số liền trước của 9990.
10
Chu vi của một viên gạch men hình vuông là 104cm. Tính độ dài một cạnh của viên gạch đó.
11
Tìm số lớn nhất và số bé nhất có bốn chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 3. 
Phần II. Tự luận
Bài 1: Đọc các số sau:
3545: ...
6721: ...
4004 : ...
2301 : ...
7800 : ...
Bài 2: Viết các số sau:
Tám nghìn bẩy trăm linh hai 
9 nghìn, 9 chục 
2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị 
6 nghìn 5 trăm 
Tám nghìn, năm trăm, bảy chục, ba đơn vị. 
Chín trăm, sáu chục, một nghìn, bốn đơn vị. 
Bốn nghìn, hai chục. 
Bài 3: Hãy viết và đọc:
Số lớn nhất có bốn chữ số là: 
Đọc là: .
Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: .
Đọc là: .
Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: ..
Đọc là: .
Số nhỏ nhất có bốn chữ số giống nhau là: 
Đọc là: .
Bài 4: Viết số thành tổng (theo mẫu)
Mẫu: 3454 = 3000 + 400 + 50 + 4 4051 = 4000 + 50 + 1
5786 = . b) 6705 = 
9659 = . 2010 = 
4251 = . 5320 = 
 . 2008 = 
Bài 5: Viết tổng thành số có bốn chữ số: (theo mẫu)
Mẫu: 2000 + 500 + 20 + 8 = 2528 4000 + 300 + 5 = 4305
3000 + 900 + 70 + 5 = .. b) 9000 + 4 = 
7000 + 400 + 90 + 9 = .. 8000 + 80 + 8 = ..
6000 + 700 + 30 + 5 = . 3000 + 300 + 7 = ..
9000 + 900 + 90 + 6 = . 2000 + 200 + 10 = .
00 + 50 + 1 = . 3000 + 600 + 2 = 
Bài 6: Số?
Các số tròn nghìm từ 4000 đến 10 000 là:
 .
Các số tròn trăm từ 9000 đến 9700 là:
 .
Các số tròn chục từ 8010 đến 8100 là:
 ..
Các số có bốn chữ số và bốn chữ số giống nhau là:
 .
Bài 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó?
Bài giải
Bài 8: Viết các số có 4 chữ số, biết mỗi chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị 
( ví dụ: 1357) và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần.
Bài 9 : Một hình chữ nhật có chiều dài 120m, giảm chiều dài đi 4 lần thì được chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.
Bài giải
Bài 10
a) Với các chữ số 0, 1, 2, 3 thãy lập được các số có bốn chữ số khác nhau.
b) Từ bốn chữ số 2, 3, 4, 5 hãy lập tất cả các số lẻ có bốn chữ số khác nhau.
Bài giải
ĐÁP ÁN TUẦN 19
Các số có bốn chữ số. Số 10 000
Bài 6: Số?
Các số tròn nghìn từ 4000 đến 10000 là:
4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000
Các số tròn trăm từ 9000 đến 9700 là:
9000; 9100; 9200; 9300; 9400; 9500; 9600; 9700
Các số tròn chục từ 8010 đến 8100 là:
8010; 8020; 8030; 8040; 8050; 8060; 8070; 8080; 8090; 8100
Các số có bốn chữ số và bốn chữ số giống nhau là:
1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999
Bài 8: 1357; 2468; 3579
Bài 10
Với các chữ số 0, 1, 2, 3 ta lập được các số có bốn chữ số khác nhau là:
1023; 1032; 1203; 1230; 1320; 1302; 2013; 2031; 2130; 2103; 2301; 2310; 3201; 3210; 3102; 3120; 3012; 3021 (18 số)
Từ bốn chữ số 2, 3, 4, 5 hãy lập tất cả các số lẻ có bốn chữ số khác nhau.
Gọi số lẻ có bốn chữ số khác nhau là abcd. Vì abcd lẻ nên d có thể là 3 hoặc 5
* Nếu d = 5
abcd là 2345; 2435; 3245; 3425; 4235; 4325
* Nếu d = 3
Abcd là 2453; 2543; 4253; 4523; 5423; 5243

Tài liệu đính kèm:

  • docxphieu_bai_tap_cuoi_tuan_toan_lop_3_tuan_19a_co_dap_an.docx