Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 13 (Có đáp án)

Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 13 (Có đáp án)

 1. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

 Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, ta lấy số lớn chia cho số bé, được bao nhiêu lần thì số bé bằng một phần bấy nhiêu số lớn.

Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD dài 2cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng CD bằng một phần mấy độ dài đoạn thẳng AB?

Tóm tắt:

Bài giải

Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD một số lần là:

6 : 2 = 3 (lần)

 Vậy độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng AB

Đáp số:

 

doc 7 trang Đăng Hưng 23/06/2023 890
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu bài tập cuối tuần Toán Lớp 3 - Tuần 13 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 13
Kiến thức cần nhớ
 Họ và tên: ..
	1. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 Muốn so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn, ta lấy số lớn chia cho số bé, được bao nhiêu lần thì số bé bằng một phần bấy nhiêu số lớn.
Ví dụ: Đoạn thẳng AB dài 6cm, đoạn thẳng CD dài 2cm. Hỏi độ dài đoạn thẳng CD bằng một phần mấy độ dài đoạn thẳng AB?
6cm
B
Tóm tắt:
Bài giải
Độ dài đoạn thẳng AB gấp độ dài đoạn thẳng CD một số lần là:
6 : 2 = 3 (lần)
	Vậy độ dài đoạn thẳng CD bằng độ dài đoạn thẳng AB
Đáp số: 
2. Bảng nhân 9
*) Lưu ý : 
9 x 0 = 0	 0 x 9 = 0
Bất cứ số nào nhân với 0 cũng có kết quả bằng 0
3. Gam
Gam là một đơn vị đo khối lượng, viết tắt là g
1000g = 1kg
BÀI TẬP THỰC HÀNH:
I. Trắc nghiệm:
Bài 1: Nối205 : 5
23 × 9
952 : 2
720 : 8
82 : 2
207
68 × 7
15 × 6
Bài 2: Quan sát và điền số thích hợp vào chỗ chấm
200g
150g
150g
Một quả táo cân nặng là: .. 
(Biết mỗi quả táo cân nặng bằng nhau)
Hộp sữa cân nặng là: 
300g
150g
200g
200g
???
* Mỗi túi muối nặng 200g. Cần quả cân, mỗi quả nặng 150g để cân thăng bằng.
Hai quả thanh long cân nặng là: 
Bài 3: Điền vào ô trống cho thích hợp:
Bài 3: Điền vào ô trống trong bảng sau:
Số lớn
18
36
Số bé
2
6
5
9
7
4
Số lớn gấp mấy lần số bé?
5
8
Số bé bằng một phần mấy số lớn? 
II. Tự luận:
Bài 1: Tính nhẩm
9 × 8 = 	6 × 9 = ..	9 × 0 = 
7 × 6 = 	5 × 9 = ..	9 × 10 = 
64 × 8 = ..	42: 7 = ..	50 : 5 = .
Bài 2: Tìm x
 x × 9 = 189	 x × 5 = 250	 x × 7 = 155 + 468
 ..	 	 ...
 ..	 	 ...
 ..	 	 ...
Bài 3: Một kho chứa 472kg muối, lần đầu chuyển đi 200kg muối, lần sau chuyển đi 170kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?
Bài 4: Mỗi gói kẹo cân nặng 90g, mỗi hộp bánh cân nặng 385g. Hỏi 1 hộp bánh và 2 gói kẹo cân nặng bao nhiêu gam?
Bài 5: Một giá trứng có 100 quả trứng, đã bán đi 95 quả trứng. Hỏi số trứng còn lại bằng một phần mấy số trứng ban đầu?
ĐÁP ÁN
I. Trắc nghiệm:
Bài 1: Nối205 : 5
23 x 9
952 : 2
720 : 8
82 : 2
15 x 6
207
68 x 7
Bài 2: Quan sát và điền số thích hợp vào chỗ chấm
200g
Bài 3: Điền vào ô trống cho thích hợp:
Số lớn
18
36
25
18
56
32
Số bé
2
6
5
9
7
4
Số lớn gấp mấy lần số bé?
9
6
5
2
8
8
Số bé bằng một phần mấy số lớn? 
II. Tự luận:
Bài 1: Tính nhẩm
9 x 8 = 72	6 x 9 = 54	9 x 0 = 0
7 x 6 = 42	5 x 9 = 45	9 x 10 = 10
64 x 8 = 8	42: 7 = 6	50 : 5 = 10
Bài 2: Tìm x
 x x 9 = 189	 x x 5 = 250	 x x 7 = 155 + 468
 x = 189 : 9	 x = 250 : 5 x x 7 = 623
x = 21	 x = 50 x = 623 : 7
 x = 89
Bài 3: Một kho chứa 472kg muối, lần đầu chuyển đi 200kg muối, lần sau chuyển đi 170kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối?
Bài giải:
Còn lại số muối sau khi chuyển đi lần đầu là:
472 – 200 = 272 (kg)
Trong kho còn lại số muối là:
272 – 170 = 102 (kg)
Đáp số: 102 kg muối
Bài 4: Mỗi gói kẹo cân nặng 90g, mỗi hộp bánh cân nặng 385g. Hỏi 1 hộp bánh và 2 gói kẹo cân nặng bao nhiêu gam?
Bài giải:
2 gói kẹo cân nặng là:
90 x 2 = 180 (g)
1 hộp bánh và 2 gói kẹo cân nặng là:
180 + 385 = 565 (g)
Đáp số: 565g
Bài 5: Một giá trứng có 100 quả trứng, đã bán đi 95 quả trứng. Hỏi số trứng còn lại bằng một phần mấy số trứng ban đầu?
Bài giải:
Số trứng còn lại là:
100 – 95 – 5 (quả)
Số trứng ban đầu gấp số trứng còn lại số lần là:
100 : 5 = 20 (lần)
Vậy số trứng còn lại bằng số trứng ban đầu
	Đáp số: 

Tài liệu đính kèm:

  • docphieu_bai_tap_cuoi_tuan_toan_lop_3_tuan_13_co_dap_an.doc