Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án

A. Nội dung Đề thi kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1

I. Odd one out

1. A. my B. her C. he D. his

2. A. hello B. how C. what D. who

3. A. nine B. fine C. six D. eight

4. A. are B. am C. you D. is

5. A. bye B. hello C. goodbye D. good night

6. A. Boy B. girl C. teacher D. school

7. A. how B. is C. what D. how old

8. A. hello B. bye C. Hi D. good morning

9. A. I B. She C. They D. His

10. A. Tony B. Linda C. Mary D. friends

II. Choose the correct answer

1. Is that Linda? – No, it__________

A. is

B. not

C . isn't

D. are

2. Are they your friends? – Yes, they ______

A. are

B. aren't

C. am

D. is

 

doc 8 trang thanhloc80 27081
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi giữa học kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh có đáp án", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 LỚP 3 NĂM 2020 - 2021
MÔN TIẾNG ANH CÓ ĐÁP ÁN
A. Nội dung Đề thi kiểm tra tiếng Anh lớp 3 giữa kì 1
I. Odd one out
1. A. my 
B. her 
C. he
D. his
2. A. hello 
B. how 
C. what 
D. who
3. A. nine 
B. fine 
C. six 
D. eight
4. A. are 
B. am 
C. you 
D. is
5. A. bye 
B. hello
C. goodbye
D. good night
6. A. Boy 
B. girl
C. teacher
D. school
7. A. how 
B. is 
C. what
D. how old
8. A. hello 
B. bye 
C. Hi 
D. good morning
9. A. I 
B. She
C. They 
D. His
10. A. Tony 
B. Linda 
C. Mary 
D. friends
II. Choose the correct answer
1. Is that Linda? – No, it__________
A. is
B. not
C . isn't
D. are
2. Are they your friends? – Yes, they ______
A. are
B. aren't
C. am
D. is
3. How do you spell________name? – C-U-O-N-G
A. you
B. they
C. your
D. he
4. Pleased to ___________you.
A. it
B. old
C. meet
D. this
5. How old are you? – I'm ________ years old.
A. fine
B. nine
C. friend
D. nice
6. Tony and Linda are my ___________
A. friend
B. name
C. these
D. friends
7. She _________________ my friend.
A. Am
B. is
C. are
D. it
8. ___________________________? – It's Nga.
A. Who are they?
B. How are you?
C. Who's that?
D. How old are you?
9. Peter and Quan are my _________________.
A. friend
B. friends
C. best friend
D. name
10. That ______________is Linda.
A. boy
B. Boys
C. girl
D. girls
III. Read and complete.
Thanks - Who - name's - this - name - you - friend
Nam : Hello, Mai.
Mai : Hi, Nam. How are .1..............?
Nam : I'm fine, ..2..........And you?
Mai : I'm fine, too. Thank you.
Nam : ..3......... is Tony.
Mai : Hi, Tony. How do you spell your ..4.........?
Tony : T-O-N-Y.
Mai: .5..............'s that?
Tony : It's my 6........... Her .7.................. Linda.
IV. Reorder the words.
1. spell / how/ his/ name/ do /you?
...............................................................................................................
2. That/ my / is / teacher.
...............................................................................................................
3. your/ is/ friend / Nam?
...............................................................................................................
4. name/ what/ is / her /?
...............................................................................................................
5. your/ are / they / friends?
...............................................................................................................
6. best / my / friend / Quynh / is.
...............................................................................................................
7. is / this/ friend/ Mary / my.
...............................................................................................................
8. too/ Hoa/ are/ my/ and/ Quan /friends /.
...............................................................................................................
9. I/ a / am / at / Nguyen Du / primary school / pupil.
...............................................................................................................
10. In / she / is / 5A/ class /.
...............................................................................................................
V. Read and match.
1. Who’s that?
A. She’s nine years old.
2. How old are you?
B. Hello, Hoa. Nice to meet you.
3. Is that Mary?
C. His full name is Nguyen Van Nam.
4. Who are they?
D. He is thirteen years old.
5. Is that your friend?
E. It’s Tony.
6. Are Peter and Mary your friend?
F. They are my friends.
7. Hello, I am Linda.
G. Hi, Linda. I am Nam.
8. How old is Nam ?
H. I am nineteen years old.
9. What’s his full name?
I. No, they aren’t.
10. Mai, this is my friend Hoa.
K. Yes, it is. He’s my friend.
11. How old is Mary?
L. No, it isn’t.
12. What’s your name?
M. I am very well.
13. Goodbye, class.
N. My name’s Hoa.
14. How do you spell your name?
O. Goodbye, Miss Hoa.
15. How are you ?
P. T-O-NY
VI. Make the questions:
1. My name's Jack.
..............................................................................................................?
2. I am not well.
..............................................................................................................?
3. His name's Peter.
..............................................................................................................?
4. It's my friend Quan.
..............................................................................................................?
5. She is seventeen years old.
..............................................................................................................?
6. Her name's Nga.
..............................................................................................................?
7. No, they aren't. They aren't my friends.
..............................................................................................................?
8. No, it isn't. It's Linda.
..............................................................................................................?
9. My nickname is Ken. '
..............................................................................................................?
10. Quan is seven years old.
..............................................................................................................?
VII. Read and do the tasks.
Hello. My name is Nam. I'm eight years old. I'm in class 3A. I am a pupil at Nguyen Trai primary school. This is my best friend Mai. She is eight years old too. They are Peter and Linda. Peter is seven and Linda is nine. They're my friend too.
A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)
0. He is Nam.
1. Nam is eight years old.
2. His best friend is Linda.
3. Linda is ten years old.
4. Peter is nine years old.
5. Peter and Linda are Nam's friend.
B. ANSWER THE QUESTIONS:
1. How old is Nam?
...............................................................................................................
2. What class is Nam in?
................................................................................................................
3. How old is Mai?
................................................................................................................
4. Are Peter and Linda his friends?
................................................................................................................
5. How old is Linda?
................................................................................................................
B. Đáp án Đề kiểm tra tiếng Anh giữa kì 1 lớp 3
I. Odd one out
1 - C. he; 2 - A. hello; 3 - B. fine; 4 - C. you; 5 - B. hello; 
6 - D. school; 7 - B. is; 8 - B. bye; 9 - D. his; 10 - D. friends; 
II. Choose the correct answer
1 - C. isn't; 2 - A. are; 3 - C. your; 4 - C. meet; 5 - B. nine;
6 - D. friends; 7 - B. is; 8 - C. Who's that?; 9 - B. friends; 10 - C. girl;
III. Read and complete.
1 - you; 2 - thanks; 3 - This; 4 - name;
5 - Who; 6 - friend; 7 - name's;
IV. Reorder the words.
1 - How do you spell his name?
2 - That is my teacher.
3 - Is Nam your friend?
4- What is her name?
5 - Are they your friends?
6 - Quynh is my best friend.
7 - This is my friend, Mary.
8 - Hoa and Quan are my friends, too.
9- I am a pupil at Nguyen Du primary school.
10 - She is in class 5A.
V. Read and match.
1 - E; 2 - H; 3 - L; 4 - F; 5 - K;
6 - I; 7 - G; 8 - D; 9 - C; 10 - B;
11 - A; 12 - N; 13 - O; 14 - P; 15 - M;
VI. Make the questions:
1 - What is your name?
2 - How are you?
3 - What is his name?
4 - Who is this?
5 - How old is she?
6 - What is her name?
7 - Are they your friends?
8 - It is Mary?
9 - What is your nickname?
10 - How old is Quan?
VII. Read and do the tasks.
A. TICK TRUE (T) OR FALSE (F)
1 - T; 2 - F: 3 - F; 4 - F; 5 - T;
B. ANSWER THE QUESTIONS:
1 - He is eight years old.
2 - He is in class 3A
3 - She is eights years old.
4 - Yes, they are.
5 - She is nine years old.	

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_giua_hoc_ki_1_lop_3_mon_tieng_anh_co_dap_an.doc